Η Ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Η Ενέργεια by Mind Map: Η Ενέργεια

1. Μηχανική Ενέργεια

1.1. Δυναμική

1.2. Κινητική

2. Χημική Ενέργεια

3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

3.1. Ηλιακή

3.2. Αιολική

3.3. Γεωθερμική

3.4. Υδροηλεκτρική

3.5. Βιομάζα

3.6. Ηλεκτρομαγνητική

4. Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια

4.1. Ηλεκτρική

4.2. Φωτεινή

5. Πυρινική Ενέργεια

6. Θερμική Ενέργεια

7. Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

7.1. Στερεά

7.2. Υγρά

7.3. Αέρια