ซอฟต์แวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ประยุกค์

1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ทำงานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร

2. ตัวอย่างงานที่นำซอฟต์แวร์ต่างๆไปใช้

2.1. ซอฟต์แวร์ ตารางงาน/คำนวณ

3. 1. นายสหัสดี อยู่เจริญ ปวส1/1 เลขที่ 3 2. นางสาวนนท์รภัส ทวีชาติ ปวส1/1 เลขที่16 3. นางสาวณัฐกมล โทนเหมือน ปวส1/1 เลขที่18

4. ความหมายของซอฟต์แวร์

4.1. การใช้งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน

5. ซอฟต์แวร์ระบบ

5.1. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการ กับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และเพื่อจัดเตรียมและบำรุงรักษา แพลตฟอร์มจากการทำงานของโรแกรมระยุกต์