ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ενέργεια by Mind Map: ενέργεια

1. είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παραγάγει έργο.

1.1. Cover Page

1.2. Table of Contents

1.3. Bibliography

2. Μέτρηση της Ενέργειας

2.1. Κύρια μονάδα μέτρησης της Ενέργειας, Θερμότητας, Έργου στο SI είναι το τζάουλ (J).

3. υπάρχουν πολλές μορφές ενέργειας

3.1. Μηχανική ενέργεια

3.2. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

3.2.1. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

3.3. Πυρηνική ενέργεια

3.4. Θερμική ενέργεια

3.5. Χημική ενέργεια

3.6. Υλο-ενέργεια

4. Παραγωγή ενέργειας

4.1. Ορυκτά καύσιμα

4.1.1. τα ορυκτά καύσιμα κυριαρχούν παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας και θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή έως το 2030

5. Η ενέργεια μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές όπως ο άνεμος, ο άνθρακας, η ξυλεία ή τα τρόφιμα. Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε αντικείμενα σε κίνηση, να μεταβάλουμε θερμοκρασίες, να παράγουμε ήχο και εικόνα. Με άλλα λόγια, μας δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε έργο.

6. Κινητική είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται και αναφέρεται στην ικανότητά του να παράγει έργο και εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: τη μάζα και την ταχύτητα ενός κινούμενου σώματος.

7. Δυναμική ενέργεια ορίζεται η ενέργεια που κατέχει ένα σώμα λόγω της θέσεως ή της κατάστασής του, είναι δηλαδή η δυνατότητα του σώματος να παράγει έργο επειδή βρίσκεται μέσα σε κάποιο πεδίο δυνάμεων.

8. Πυρηνική ενέργεια ή Ατομική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν μετασχηματίζονται ατομικοί πυρήνες.

9. Θερμική ενέργεια, το σύνολο δηλαδή της κινητικής ενέργειας των σωματιδίων που συγκροτούν τα υλικά σώματα, καθώς αυτά κινούνται στο εσωτερικό τους.

10. Η ηλεκτρική ενέργεια, που αναφέρεται στην κινητική ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα), λόγω της ύπαρξης διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού.

11. Η χημική ενέργεια, το σύνολο της δυναμικής ενέργειας που απαιτήθηκε για τη συγκρότηση μορίων χημικών ουσιών από διάφορα άτομα, κάτω από την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

12. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

12.1. Όσον αφορά στους φυσικούς πόρους - πηγές που χρησιμοποιούμε για να την αποκτήσουμε, η ενέργεια διακρίνεται σε ανανεώσιμη και μη ανανεώσιμη ή συμβατική. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ) είναι οι παρακάτω :

12.1.1. Ηλιακή ενέργεια Αιολική ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια Υδροηλεκτρική ενέργεια Βιομάζα Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

13. Οι μη ανανεώσιμες ή Συμβατικές προέρχονται από ορυκτά καύσιμα τα οποία διακρίνονται σε:

13.1. Στερεά (άνθρακας) Υγρά (πετρέλαιο) Αέρια (φυσικό αέριο)

13.1.1. Στις μη ανανεώσιμες ανήκει και η Πυρηνική ενέργεια, καθότι για την παραγωγή της καίμε το ορυκτό καύσιμο Ουράνιο 235 ή το τεχνητό Πλουτώνιο 238 ή άλλα ασταθή στοιχεία, τα οποία μετατρέπονται σε ελαφρύτερα στοιχεία.