องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ซอฟต์แวร์

1.1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

1.2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. 1.จอภาพ

2.2. 2.แป้นพิมพ์

2.3. 3.เมาส์

2.4. 4.เครื่องพิิมพ์

2.5. 5.ลำโพง

3. ข้อมูล

3.1. 1.ถูกต้องและสมเหตุสมผล

3.2. 2.ทันสมัย

3.3. 3.สมบูรณ์

3.4. 4.สอดคล้องกับความตัองการของผู้ใช้

3.5. 5.สามารถพิสูจน์ได้

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

5. บุคลากร

5.1. 1.ผู้ใช้

5.2. 2.ผู้ดูแลระบบ

5.2.1. 3.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.3. 4.นักเขียนโปรแกรม