DÂN TỘC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DÂN TỘC by Mind Map: DÂN TỘC

1. KHÁI NIỆM

1.1. Nghĩa rộng

1.1.1. Chung ngôn ngữ

1.1.2. Chung lãnh thổ

1.1.3. Chung văn hoá

1.1.4. Chung kinh tế

1.2. Nghĩa hẹp

1.2.1. Chung ngôn ngữ

1.2.2. Chung lịch sử, nguồn gốc

1.2.3. Chung nét kinh tế, chính trị nhất định

1.2.4. Có ý thức tự giác được

2. ĐẶC TRƯNG

2.1. Về kinh tế

2.2. Về lãnh thổ

2.2.1. Cư trú tập trung

2.2.2. Cư trú xen kẽ

2.3. Về ngôn ngữ

2.3.1. Có ngôn ngữ & chữ viết riêng

2.4. Về văn hoá

3. DÂN TỘC VN & CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG

3.1. Dân tộc VN

3.1.1. Có 54 dân tộc

3.1.2. Đoàn kết trong dựng & giữ nước.

3.1.3. Cư trú xen kẽ nhau.

3.1.4. Có trình độ phát triển KT-XH không đều

3.1.5. Nền văn hoá đa dạng & phong phú

3.2. Chính sách của Đảng

3.2.1. Định canh, định cư cho các dân tộc thiểu số.

3.2.2. Đẩy mạnh phân công lao động xã hội

3.2.3. Chăm lo xây dựng đời sống vật chất tinh thần & xoá đói giảm nghèo ở miền núi....

4. NỘI DUNG

4.1. Xu hướng phát triển

4.1.1. Xu hướng 1

4.1.1.1. Thức tỉnh ý thức dân tộc hình thành các quốc gia độc lập.

4.1.2. Xu hướng 2

4.1.2.1. Xích lại gần nhau giữa các dân tộc (Liên hiệp giữa các dân tộc).

4.2. Cương lĩnh dân tộc Mac-Lenin

4.2.1. Quyền bình đẳng

4.2.1.1. Có quyền & nghĩa vụ ngang nhau

4.2.1.2. Được pháp luật hoá & thực hiện trên thực tế.

4.2.1.3. Mọi quốc gia đều bình đẳng.

4.2.2. Quyền tự quyết

4.2.2.1. Làm chủ vận mệnh của mỗi dân tộc.

4.2.2.2. Về chính trị

4.2.2.2.1. Quyền phân lập.

4.2.2.2.2. Quyền liên hiệp.

4.2.3. Quyền liên hiệp công nhân giữa các dân tộc

4.2.3.1. Sự đoàn kết công nhân các dân tộc.