DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG HT&PTNL HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG HT&PTNL HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS by Mind Map: DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG  HT&PTNL HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS

1. Module 1: Khái lược về năng lực và dạy học NVĐP theo định hướng HT&PTNL cho HS THCS

1.1. 1.1. Khái niệm và cấu trúc của năng lực

1.1.1. 1.1.1. Khái niệm

1.1.2. 1.1.2. Cấu trúc năng lực

1.2. 1.2. Năng lực cốt lõi và quá trình hình thành, PTNL của HS THCS

1.2.1. 1.2.1. Năng lực của HS THCS

1.2.2. 1.2.2. Năng lực cốt lõi của HS THCS

1.2.3. 1.2.3. Đặc trưng của trường học ở thế kỉ XXI

1.2.4. 1.2.4. Quá trình HT& PTNL của HS THCS

1.3. 1.3. Dạy học theo định hướng HT&PTNL cho HS THCS

1.3.1. 1.3.1. Các thành tố của quá trình dạy học theo định hướng HT&PTNL

1.3.2. 1.3.2. Quy trình dạy học theo định hướng HT&PTNL

1.4. 1.4. Hệ thống năng lực Ngữ văn và năng lực đặc thù được hình thành, phát triển cho học sinh THCS trong dạy học NVĐP

1.4.1. 1.4.1. Hệ thống năng lực Ngữ văn

1.4.2. 1.4.2. Năng lực đặc thù - năng lực NVĐP

2. Module 2: Một số phương pháp và kĩ thuật hình thành, PTNL HS THCS trong dạy học NVĐP

2.1. 2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực

2.1.1. 2.1.1. Dạy học giải quyết vấn đề

2.1.2. 2.1.2. Dạy học theo dự án

2.1.3. 2.1.3. Dạy học theo góc

2.1.4. 2.1.4. Dạy học hợp đồng

2.1.5. 2.1.5. Dạy học WebQuest - Khám phá trên mạng

2.2. 2.2. Một số kĩ thuật dạy học tích cực

2.2.1. 2.2.1. Kĩ thuật khăn trải bàn

2.2.2. 2.2.2. Kĩ thuật KWLH

2.2.3. 2.2.3. Kĩ thuật sử dụng sơ đồ tư duy

3. Module 3: Đánh giá NLHS trong dạy học NVĐP

3.1. 3.1. Yêu cầu chung của đánh giá năng lực

3.2. 3.2. Quy trình đánh giá năng lực

3.3. 3.3. Thiết kế một số công cụ đánh giá năng lực

3.3.1. 3.3.1. Các bước thiết kế công cụ đánh giá

3.3.2. 3.3.2. Giới thiệu một số cách thức đánh giá năng lực