Postępowanie jurysdykcyjne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Postępowanie jurysdykcyjne by Mind Map: Postępowanie jurysdykcyjne

1. 1. Kiedy zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie konieczności wyznaczenia co najmniej 5 terminów rozprawy

2. 3. Fazy rozprawy głównej

2.1. I. Rozpoczęcie rozprawy głównej

2.1.1. 1. Wywołanie sprawy 2.Lista obecności 3. Rozpoczęcie przewodu sądowego (Odczytując zarzuty z aktu oskarżenia)

2.1.2. Oskarżony na rozprawie

2.1.3. Rola przewodniczącego

2.1.3.1. •kieruje rozprawą i czuwa nad jej przebiegiem •powinien dążyć do rozstrzygnięcia na 1 rozprawie gł •umożliwia stronom wypowiedzenie się co do kwestii polegającej rozstrzygnięciu •pilnuje spokoju i porządku nazwali przez wydawanie zarządzeń

2.2. II. Przewód sądowy

2.2.1. 1. Zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia

2.2.2. 2. Pouczenie + przesłuchanie oskarżonego

2.2.3. 3. Postępowanie dowodowe

2.2.4. 4. Zamknięcie przewodu s.

2.3. III. Głosy stron

2.4. IV. Wyrokowanie

2.4.1. Elementy wyroku:

2.4.1.1. 1. Oznaczenie sądu i sędziów, ławników, oskarżycieli i protokolanta 2. Data i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku 3. Imię, nazwisko i inne dane określające oskarżonego 4. Opis i kwalifikacja prawna 5. Rozstrzygnięcie sądu 6. Wskazanie zastosowanych przepisów ust. karnej

2.4.1.2. Ponadto: 1. Dokładne określenie przypisanego czynu oraz jego kwalifikację prawną 2. Rozstrzygnięcie co do: • kary • środków karnych • śr. kompensacyjnych • przepadku

2.4.2. Roszczenia cywilnoprawne

2.4.2.1. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka: • nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego •obowiązek (częściowego) naprawienia szkody • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

2.4.2.2. Nie orzeka się, jeśli są przedmiotem innego postępowania lub je orzeczono

2.4.2.3. Jeśli orzeczony obowiązek lub nawiązka nie pokrywają w całości szkody/nie stanowią pełnego zadośćuczynienia, pokrzywdzony może dochodzić dodatkowych roszczeń w post. cywilnym

2.4.3. Ogłoszenie wyroku

2.4.3.1. 1. Po podpisaniu - ogłoszony publicznie (wszyscy obecni z wyjątkiem sądu stoją) 2. Zgłoszenie zdania odrębnego, a jeśli członek składu wyraził zgodę, także jego nazwisko 3. Ustnie najważniejsze powody wyroku 4. Niestawiennoctwo stron nie przeszkadza w ogłoszeniu wyroku 5. W terminie 7dni od daty ogłoszenia strony (oraz pokrzywdzony przy warunkowym umorzeniu) mogą złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku i dostarczenie go

3. Składa się z:

3.1. 1.WSTĘPNEJ KONTROLI OSKARŻENIA

3.1.1. I. Kontrola formalna AO

3.1.1.1. 1.imię i nazwisko oskarżonego

3.1.1.2. 2.inne dane osk.

3.1.1.3. 3.info o zastosowanym środku zapobiegawczym

3.1.1.4. 4.dokładne określenie zarzucanego czynu

3.1.1.5. 5.wskazanie przepisów właściwej ustawy karnej

3.1.1.6. 6.wskazanie właściwego sądu

3.1.1.7. Uzasadnienie oskarżenia

3.1.2. 1. Oskarżony ma prawo być na rozprawie 2.w sprawach o zbrodnię musi 3. ponowne złe zachowanie = wypad z sali 4. po powrocie sąd informuje o przebiegu postępowania i o przeprowadzonych dowodach 5.jeśli sam wprawił się w stan niepozwalający na uczestnictwo w rozprawie to trudno! Sąd ma prawo kontynuować bez niego 6.wyjątkowo, jeśli obecność oskarżonego mogłaby wpłynąć na zeznania osoby, można go wyprosić z sali

3.1.3. II. Kontrola merytoryczną AO

3.1.3.1. Jeżeli AO odpowiada warunkom formalnym:

3.1.3.1.1. Prezes sądu zażądza doręczenie odpisu AO oskarżonemu wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni

3.1.3.1.2. nie jest to termin prekluzyjny!

3.1.3.1.3. Oskarżony i obrońca mogą wnioskować o przeprowadzenie dowodów również w późniejszym czasie

3.1.3.2. Jeżeli AO nie odpowiada warunkom formalnym:

3.1.3.2.1. Prezes sądu najwyższego zwraca go oskarżycielowi

3.1.3.2.2. Oskarżyciel usuwa braki w terminie 7 dni (nie jest to termin zawity)

3.1.3.2.3. Od decyzji sądu możliwe ZAŻALENIE do sądu właściwego

3.2. 2. FAZY PRZYGOTOWANIA DO ROZPRAWY GŁÓWNEJ

3.2.1. I. Wyznaczenie składu

3.2.1.1. Powołanie sądu orzekającego:

3.2.1.1.1. • system automatycznego doboru

3.2.1.1.2. • losowanie - na wniosek prokuratora i obrońcy w sprawach, gdzie grożąca kara to 25lat lub dożywocie

3.2.1.1.3. Tzw. Lex Łączewski - nowe zasady składów, nowa podstawa wyłączenia sędziego i bezwzgl przyczyna odwoławcza-przepisy oczekujące

3.2.2. II. Posiedzenie przygotowawcze

3.2.2.1. Kiedy?

3.2.2.1.1. 2. Ze względu na zawiłość lub inne ważne powody

3.2.2.2. Jak?

3.2.2.2.1. Prezes sądu wzywa oskarżyciela pub., pełnomoc.,obroń., do przedstawienia pisemnego stanowiska dot. przebiegu rozprawy gł

3.2.2.2.2. Obowiązuje ich termin 7 dni od doręczenia wezwania