การปรับตัวของพนักงานไทยพีบีเอส ท่ามกลางพลวัตรของสื่อ

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปรับตัวของพนักงานไทยพีบีเอส ท่ามกลางพลวัตรของสื่อ by Mind Map: การปรับตัวของพนักงานไทยพีบีเอส ท่ามกลางพลวัตรของสื่อ

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1.1. แบบสอบถาม

1.2. แบบสัมภาษณ์

2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1. ประกอบไปด้วยการทําการสังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) เพื่อหาข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น

3. ขอบเขตการศึกษา

3.1. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงสถานการณ์ของสื่อมวลชนในยุคนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของวิธีการทำข่าว วิธีการสื่อสารประเด็นต่างๆ กับสังคม และในแง่สภาพชีวิตและการปรับตัวของพนักงานไทยพีบีเอส เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสื่ออื่นๆ ท่ามกลางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ศึกษาได้จํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะไทยพีบีเอส โดยศึกษาในระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของสื่อมวลชนในยุคนโยบายไทยแลนด์ 4.0

4.2. เพื่อศึกษาสภาพชีวิตและลักษณะการปรับตัวของพนักงานไทยพีบีเอส ในยุคนโยบายไทยแลนด์ 4.0

4.3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคนโยบายไทยแลนด์ 4.0

5. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.1. ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อมวลชน

5.2. ทฤษฎีการปรับตัวของรอย

5.3. การปรับตัวของคนข่าวในยุคออนไลน์: ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

5.4. การปรับตัวของนิตยสารในยุคหลอมรวมสื่อ