Công thức bài viết bán hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công thức bài viết bán hàng by Mind Map: Công thức bài viết bán hàng

1. Tiều đề chính

1.1. Khơi dạy giải pháp

1.2. Hứa hẹn

2. Tiêu đề phụ

2.1. Làm sâu sắc hơn tiêu dề chính

3. Vấn đề giải pháp - hứa hẹn

3.1. Đánh vào nỗi đau

3.2. Liệt kê chi tiết những thứ tạo nên nỗi đau

4. Câu chuyện cảm động

4.1. Kể phi vụ giải quyết thành công

5. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm

5.1. Liệt kê giá trị lý tính

5.2. Chỉ viết về giá trị cảm tính

6. Bằng chứng xã hội

6.1. Kể phi vụ xử lý thành công

7. Giá thị trường

7.1. Giá của đối thủ

7.2. Nêu nhược điểm dịch vụ của họ

8. Giá ưu đãi đặc biệt

8.1. Giá của mình hợp lý

8.2. Cam kết hoàn tiền

9. Sự giới hạn

9.1. Uu đãi

9.2. Không gian

9.3. Thời gian

9.4. Quà tặng

9.5. Sản phẩm

9.6. Giá

10. Thúc đẩy hành động

10.1. Đánh vào cái tôi của bản thân