ส่วนที่ 3 การรักษาและเหตุผล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนที่ 3 การรักษาและเหตุผล by Mind Map: ส่วนที่ 3 การรักษาและเหตุผล

1. 21 พฤษภาคม 2561 (21.00 น.) NPO คือการงดน้ำงดอาหาร On 5% DN/2 1,000 ml vein 80 ml/hr.

2. 21 พฤษภาคม 2561 (22.47 น.) -Synto 10 Unit IM -Add Synto 10 Unit ใน IV เดิม -Methergine 1 amp IV stat -Hct stat -CBC,X-match PRC 1 Unit -On RLS 1,000 ml IV load 500 ml then 100 ml/hr -Retained Foley’s Catheter -Observe Uterine Contraction and bleeding Per vagina -F/U Hct 2 hrs. หลังคลอด and then q 6 hr. if ต่ำลง >=3% Notify แพทย์

3. 21 พฤษภาคม 2561 (00.40 น.) -Observe ต่อ -Sereal Hct. ต่อตามเดิม q 8 hr.-FF 1x1 oral pc. -Triferdine 1x1 oral pc -Para 500 mg 1 tab oral prn q 4-6 hr.

4. 22 พฤษภาคม 2561 -PRC 1 Unit vein drip in 3 hr. -Hct 2 hr post PRC -Soft diet

5. 23 พฤษภาคม 2561 -Hct q 8 hr. keep >= 30%

6. 24 พฤษภาคม 2561 -D/C วันที่ 24/05/61 เวลา 07.50 น. -Paracetamol (500 mg) 1 tab oral prn q 4-6 hr. #20 tabs -Ferrous Furamate (200 mg) 1x1 oral pc. 60 tabs. -Triferdine 1x1 oral pc. 60 tabs. -70% Alcohol 30 cc. #1ขวด -สำลีเช็ดสะดือบุตร เช้า-เย็น หรือหลังอาบน้ำทุกครั้ง #1

7. 21 พฤษภาคม 2561 -Vitamin K 1 mg IM stat -Terramycin ointment ป้ายตา 2 ข้าง

8. 22 พฤษภาคม 2561 - HBV 0.5 ml IM - BCG 0.1 ml ID - Hct/MB+เอ๋อ ก่อนD/C if MB>=15 on photo if MB<15 D/C