พุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน by Mind Map: พุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

1. สาราณียธรรม 6

1.1. เมตตากายกรรม = การแสดงความเป็นมิตรทางกาย เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเกิดประสบภัยต่างๆ

1.2. เมตตาวจีกรรม = การแสดงออกทางวาจาที่ปรารถนาดี เช่น ไม่ติเตียน ไม่กล่าวร้าย

1.3. เมตตามโนกรรม = การมีจิตใจปรารถนาดี

1.4. สาธารณโภคี = แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตร

1.5. สีลสามัญญตา = มีหลักประพฤติเสมอมิตรประเทศ และไม่ทำตนเป็นที่น่ารังเกียจ

1.6. ทิฏฐิสามัญญตา = มีการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และเคารพเสียงส่วนใหญ่ (เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม)

2. สังคหวัตถุ 4

2.1. ทาน = การให้ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูล

2.2. ปิยวาจา = มีวาจาเป็นที่รัก กล่าวคือ พูดจา ไพเราะ นอบน้อม สุภาพ

2.3. อัตถจริยา = การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น กล่าวคือ ไม่สร้างความเดือดร้อน และเมื่อคนอื่นเดือดร้อนควรช่วยเหลือ

2.4. สมานัตตตา = การวางตัวให้เหมาะสมกับภาวะของตน กล่าวคือ ให้ความนับถือในศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ดูหมิ่นว่าประเทศนั้นเล็กหรือด้อยความเจริญ