ซอฟต์แวร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. 1.ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. Top Priorities

1.1.2. Medium Priorities

1.1.3. Low Priorities

1.2. 2.โปรแกรมแปลภาษา

1.2.1. Top Priorities

1.2.2. Medium Priorities

1.2.3. Low Priorities

1.3. 3.โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. Top Priorities

1.3.2. Medium Priorities

1.3.3. Low Priorities

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. 1.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน