ซอฟต์แวร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.2. โปรแกรมแปลภาษา

1.3. โปรแกรมอถรรประโยชน์

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. Materials

2.1.2. Personnel

2.1.3. Services

2.1.4. Duration

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน