ซอฟแวร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟแวร์ by Mind Map: ซอฟแวร์

1. 1.ซอฟแวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.2. โปรแกรมภาษา

1.2.1. Top Priorities

1.2.2. Medium Priorities

1.2.3. Low Priorities

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. Top Priorities

1.3.2. Medium Priorities

1.3.3. Low Priorities

2. 2.ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.2. ซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะงาน