My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. 1.ผู้ส่งข้อมูล) คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ 2.ผู้รับข้อมูล สิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ส่ง ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ สัตร์ 3.ข้อมูล คือ สิ่งที่ผู้ส่งต้องการส่งไปยังผู้รับ ซึ่งข้อมูลอาจจะเป็น ข้อความ เสียง 4.สื่อนำข้อมูล คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เช่น คน อากาส สายเคเบิล เป็นต้น 5.รโทคอล คือ ข้อตกลง หรือวิธีการในการทำการสือสารข้อมูล ซึ่งผู้ส่งและผู้รับจะต้องทำการตกลงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เพื่อที่จะทำการส่งและรับข้อมูลได้ถูกต้อง

2. ความรู้พื้นฐานเรื่องการสือสาร

2.1. การสือสารเป็นปัจจัยในสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษยืจำเป้นต้องสือสารต่อสารกันตลอดเวลา

3. ความหมายของการสื่อสาร คำว่า การสื่อสาร มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน

4. ความสำคัญของการสื่อสาร

4.1. 1. การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ 2. การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม

5. ผู้รับสาร

5.1. ผู้รับสาร คือ ผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้อง มีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง

6. องค์ประกอบของการสือสารข้อมูล

7. การสื่อสารของสัตว์ การสื่อสารระหว่างบุคคล การตลาด การโฆษณา การโฆษณาชวนเชื่อ กิจการสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารด้วยคำพูด การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม