Quy trình xuất khẩu dây cáp điện tại công ty TNHH MTV quốc tế Đại Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy trình xuất khẩu dây cáp điện tại công ty TNHH MTV quốc tế Đại Á by Mind Map: Quy trình xuất khẩu dây cáp điện tại công ty TNHH MTV quốc tế Đại Á

1. I.Giới thiệu chung về công ty

1.1. 1.1 Thông tin về công ty

1.1.1. 1.1.1. Sự hình thành công ty

1.1.1.1. Tên công ty và tên gọi tắt

1.1.1.2. Địa chỉ, điện thoại, trang web, ms thuế, email, người đại diện, số lượng người

1.1.1.3. Năm thành lập, tiêu chí, tầm nhìn, sứ mệnh

1.1.2. 1.1.2 Sự phát triển của công ty

1.1.2.1. Sự phát triển của công ty về dây cáp điện

1.1.2.2. Tổng doanh thu của tháng về dây cáp điện

1.1.3. 1.1.3 Tổ chức và lĩnh vực hoạt động của công ty

1.1.3.1. Các phòng ban

1.1.3.2. Hoạt động của các phòng ban

1.1.4. 1.1.4 Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của công ty

1.1.5. 1.1.5 Cơ cấu tổ chức của công ty

1.1.5.1. Vẽ sơ đồ kết cấu

1.1.5.2. Giới thiệu đôi nét về cơ cấu tổ chức

1.1.6. 1.1.6 Tình hình hoạt động của công ty trong 3-5 năm

1.2. 1.2 Thông tin về vị trí tham gia thực tập của công ty

1.2.1. 1.2.1 Giới thiệu về công việc của trợ lý

1.2.2. 1.2.2 Đặc điểm và yêu cầu của trợ lý

1.2.2.1. Làm trợ lý cần có những đặc điểm và yêu cầu gì ?

1.2.3. 1.2.3 Nhiệm vụ của trợ lý

2. II. Phân tích thực trạng

2.1. 2.1 Tình hình xuất nhập khuẩn trong và ngoài nước

2.1.1. 2.1.1 Xuất nhập khẩu trên thế giới năm 2017

2.1.2. 2.1.2 Xuất nhập khẩu tại Việt Nam năm 2017

2.1.2.1. A. Khu vực miền Bắc

2.1.2.2. B. Khu vưc miền Trung

2.1.2.3. C. Khu vực miền Nam

2.2. 2.2 Ưu điểm và hạn chế về xuất nhập khẩu trong và ngoài nước

2.2.1. 2.2.1 Xuất nhập khẩu trên thế giới năm 2017

2.2.1.1. Ưu điểm và hạn chế

2.2.2. 2.2.2 Xuát nhập khẩu tại Việt Nam năm 2017

2.2.2.1. A. Khu vực miền Bắc

2.2.2.1.1. Ưu điểm và hạn chế

2.2.2.2. B. Khu vực miền Trung

2.2.2.2.1. Ưu điểm và hạn chế

2.2.2.3. C. Khu vực miền Nam

2.2.2.3.1. Ưu điểm và hạn chế

2.3. 2.3 Công việc thực hiện xuất nhập khẩu dây cáp điện tại công ty