หน้าที่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน้าที่ by Mind Map: หน้าที่

1. วันเริ่มงานของพนักงงานใหม่

1.1. ตรวจเชคเอกสาร

1.1.1. ใบสมัคร

1.1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

1.1.3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1.1.4. สำนวนวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

1.1.5. สำเนาการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ (ถ้ามี)

1.1.6. สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ

1.1.7. ใบรับรองแพทย์

1.1.8. อื่นๆ (ถ้ามี)

1.2. ทำใบสัญญาจ้างงานให้พนักงาน FOHR-008/02 : 16/02/61

1.2.1. ให้พนักงานลงชื่อยอมรับข้อตกลง

1.2.2. ให้พยานลงชื่อ 2 คน

1.2.3. ให้ผู้บริหารลงชื่อรับทราบการจ้างงาน

1.3. ทำใบส่งตัวพนักงาน FOHR-025/01 : 18/07/60

1.3.1. ให้ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงชื่อรับทราบ

1.3.2. ทำการส่งตัวพนักงานไปยังสังกัดต่างๆที่สมัครไว้

1.4. แจกหมวกเริ่มงาน

1.4.1. แจกหมวกให้พนักงาน 1 ใบ

1.4.1.1. ลงชื่อในแฟ้มแจดชุดฟอร์มเริ่มงาน

2. พนักงานผ่านทดลองงาน 119 วัน

2.1. ทำแบบประเมินผลสัญญาจ้างการทดลองงาน FOHR-009/03 : 01/05/58 FOHR-049/00 : 16/05/58 แบบ2สัปดาห์ FOHR-049/00 : 16/05/58 แบบ3เดือน

2.1.1. จนท.ธุรการบุคคล กรอกขอมูลพื้นฐาน

2.1.1.1. จนท.ทำเงินเดือน กรอกสภิติการมาทำงานตลอดระยะเวลาการประเมิน

2.1.1.1.1. ส่งให้หัวหน้างานของพนักงานประเมิน

2.1.2. อธิบาย : จะปรับเงิน 1 เดือน 2 ช่วง

2.1.2.1. ช่วงที่ 1 วันที่ 5 ของเดือน

2.1.2.2. ช่วงที่ 2 วันที่ 16 ของเดือน

3. ยื่นแบบประกันสังคม

3.1. ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 (ไทย) แบบออนไลน์ Home : สำนักงานประกันสังคม

3.2. แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09 แบบออนไลน์ Home : สำนักงานประกันสังคม

3.3. แจ้งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 แล้ว แบบออนไลน์ Home : สำนักงานประกันสังคม

4. เบิกของที่คลังสินค้า

4.1. เบิกของช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น.

5. สั่งซื้อของ

5.1. ของสำนักงาน

5.1.1. กระดาษเอสี่สี

5.1.2. ฯลฯ

5.2. ของแม่บ้าน

5.2.1. อุปกรณ์ทำความสะอาด

5.2.1.1. แม่บ้านเป็นผู้เบิก เพียงให้เราเขียนให้

5.2.2. ยาสามัญประจำบ้าน

5.2.2.1. ต้องมีซากไปเบิกด้วยทุกครั้ง แม่บ้านเบิกให้ได้

6. ดูแลสต๊อกถุงของแม่บ้าน

6.1. เบิกถุงสำรองสต้องวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เท่านั้น

6.2. จดบันทึกจำนวนการใช้งาน และลักษณะการใช้งาน

7. ดูแลแฟ้มประวัติของพนักงาน

7.1. จัดเรียงแฟ้มให้ง่ายต่อการค้นหา โดยแยกออกดังนี้

7.1.1. ตู้ที่ 1