برنامه پیشنهادی کارگروه زیرساخت شهرهوشمند

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
برنامه پیشنهادی کارگروه زیرساخت شهرهوشمند by Mind Map: برنامه پیشنهادی کارگروه زیرساخت شهرهوشمند

1. کمک به تدوین مقررات

1.1. تعامل با کارگروه استاندارد و مقررات کمیسیون IOT&BigData

1.2. حضور نماینده کمیسیون و کارگروه در پنل های خبرگی وابسته به تدوین مقررات

1.3. تعامل با کمیسیون مقررات نظام صنفی

1.4. برنامه ریزی و اقدام برای مجوزهای اپراتورهای زیرساختی برای شهر هوشمند

1.5. مشارکت در ارائه پیشنهادات جهت تدوین یا اصلاح آیین نامه های مربوط به مالکیت داده

2. بسترسازی برای ورود تدریجی صنایع وابسته

2.1. سیستم های بانکداری

2.2. کشاوری

2.2.1. Top Priorities

2.2.2. Medium Priorities

2.2.3. Low Priorities

2.3. سلامت

2.4. ....

3. زیرساخت های اجتماعی

3.1. تولید محتوا و کاربردهای متناسب با نیاز شهروندان

3.2. تعامل با کمیسیون آموزش

3.3. تدوین سند آموزشی جهت ارتقا سواد دیجیتال

4. زیرساخت های فیزیکی

4.1. زیرساخت های فناوری اطلاعات

4.1.1. شبکه های سنسوری

4.1.2. شبکه های هوشمند

4.1.3. تعامل با کمیسیون افتا جهت راهکارهای امن سازی

4.1.4. تعامل با انجمن دیتا سنتر ایران و جامعه رایانش ابری جهت به کارگیری تعاملات مورد نیاز با صنایع وابسته

4.1.5. تعامل با کارگروه فناوری و توسعه کسب و کار کمیسیون IOT&BigData

4.1.6. شبکه های ارتباطی میان اشیا و پلتفرم ها

4.1.7. تعامل با کارگروه فناوری و توسعه کسب و کار کمیسیون IOT&BigData

4.2. زیرساخت های مخابراتی

4.2.1. شبکه های اینترنتی - مخابراتی

4.2.2. توسعه زیرساخت های شبکه در کارگروه FTTX و فیبر نوری

4.2.3. راهکارهای امن سازی بسترهای ارتباطی

4.2.4. تعامل با کمیسیون افتا جهت راهکارهای امن سازی

4.2.5. تعامل با کمیسیون مقررات نظام صنفی

4.3. زیرساخت های محیطی

4.3.1. مسیرهای حمل و نقل

4.3.2. ساختمان ها

4.3.3. تقویت فضاهای فیزیکی مطابق به استقرار سنسورها و محرک ها

4.3.4. زیرساخت های آب و فاضلاب

4.3.5. الزمات شبکه برق

5. زیرساخت های کسب و کار

5.1. برنامه ریزی برای ورود بشرکت های علاقه مند در حوزه شبکه عضو سازمان

5.2. انرژی و حمل و نقل

5.3. تعامل با کمیسیون فناوری و توسعه کسب و کار IOT&BigData

5.4. مشارکت در برنامه های الکام ترندز