Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Договори by Mind Map: Договори

1. Договори про передачу майна у власність

1.1. Купівля-продаж

1.1.1. одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

1.1.1.1. Форма - письмова, у окремих випадках ще необхідна державна реєстрація та нотаріальне посвідчення.

1.1.1.1.1. Договір є відплатним та двостороннім.Може бути консенсуальним або реальним.

1.2. Поставка

1.2.1. За договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (по­ставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

1.2.1.1. Форма - письмова.

1.2.1.1.1. Договір поставки є консенсуальним, двостороннім і оплатним.

1.3. Контрактація сільськогосподарської продукції

1.3.1. виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

1.3.1.1. Форма - письмова

1.3.1.1.1. Договір є консенсуальним, двостороннім, оплатним.

1.4. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

1.4.1. одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

1.4.1.1. Форма - письмова.

1.4.1.1.1. Договір є консенсуальним, двостороннім, оплатним.

1.5. Рента

1.5.1. одна сторона (одержувач ренти)передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі.

1.5.1.1. Форма письмова. Іноді необхідна державна реєстрація чи нотаріальне посвідчення.

1.5.1.1.1. Договір є оплатним, одностороннім або двостороннім, консенсуальним або реальним.

1.6. Дарування

1.6.1. одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

1.6.1.1. Форма письмова або усна. У деяких випадках обов'язкове нотаріальне посвідчення

1.6.1.1.1. Договір є безоплатним та двостороннім.Може бути консенсуальним або реальним.

1.7. Міна

1.7.1. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар

1.7.1.1. Форма письмова.

1.7.1.1.1. Договір є консенсуальним, двостороннім та оплатним.

2. Договори про передачу майна у тимчасове користування

2.1. Прокат

2.1.1. наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.

2.1.1.1. Форма усна.У деяких випадках письмова

2.1.1.1.1. Договір є оплатним, двостороннім та реальним.

2.2. Найм (оренда)

2.2.1. За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

2.2.1.1. Форма письмова.

2.2.1.1.1. Договір є оплатним, двостороннім та реальним/консенсуальним.

2.3. Позичка

2.3.1. За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

2.3.1.1. Форма усна/ письмова. Іноді необхідне нотаріальне посвідчення.

2.3.1.1.1. Договір є консенсуальним,/реальним, двостороннім та безвідплатним.

2.4. Лізинг

2.4.1. Непрямий лізинг -одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

2.4.1.1. Форма письмова.

2.4.1.1.1. Договір є консенсуальним, двостороннім, оплатним.

2.4.2. Прямий лізинг - одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі)

2.4.2.1. Форма письмова.

2.4.2.1.1. Договір є реальним /консенсуальним, двостороннім, оплатним.

3. Договори про надання послуг

3.1. Перевезення

3.1.1. Одна сторона(перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною(відправником)вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу(одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

3.1.1.1. Форма письмова.

3.1.1.1.1. Договір є багатостороннім, відплатним реальним.,

3.2. Страхування

3.2.1. одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

3.2.1.1. Форма письмова.

3.2.1.1.1. Договір є двостороннім, відплатним реальним.,

3.3. Доручення

3.3.1. одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

3.3.1.1. Форма письмова. Нотаріально засвідчений.

3.3.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним чи безвідплатним.

3.4. Комісія

3.4.1. одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

3.4.1.1. Форма письмова.

3.4.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

3.5. Зберігання

3.5.1. Одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

3.5.1.1. Форма письмова.

3.5.1.1.1. Договір є двостороннім, реальним/консенсуальним, відплатним/безоплатним.

3.6. Довічне утримання

3.6.1. одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

3.6.1.1. Договір є одностороннім, реальним, відплатним

3.6.1.1.1. Сторони: відчужувач, набувач.

3.6.1.2. Форма письмова, державна реєстрація, нотаріальне посвідчення.

3.7. Надання банківських та юридичних послуг

3.7.1. Банк або інша установа зобов'язується надати грошові кошти іншій стороні у розмірі та на умова, встановлених договором, а ця сторона зобов'язується їх повернути та сплатити проценти.

3.7.1.1. Форма письмова.

3.7.1.1.1. Договір є двостороннім, реальним, відплатним.

4. Договори про виконання робіт

4.1. Побутовий підряд

4.1.1. підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а за­мовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

4.1.1.1. Форма письмова.

4.1.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

4.2. Будівельний підряд

4.2.1. підрядник зобов'язується збудувати і зда­ти у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

4.2.1.1. Форма письмова.

4.2.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

4.3. Підряд на проектні та пошукові роботи

4.3.1. підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

4.3.1.1. Форма письмова.

4.3.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

4.4. Аудиторські роботи

4.4.1. аудитор зобов'язаний провести перевірку у строк, встановлений договорм і надати звіт, а замовник зобов'язаний сплатити вартість послу аудитора у розмірі, встановленому у договорі.

4.4.1.1. Форма письмова

4.4.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

4.5. Виконання науково-дослідних робіт

4.5.1. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її

4.5.1.1. Форма письмова.

4.5.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

5. Договори про передачу результатів творчої діяльності

5.1. Ліцензійний договір

5.1.1. одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства

5.1.1.1. Форма письмова. Можлива державна реєстрація.

5.1.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним.

5.2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

5.2.1. одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

5.2.1.1. Форма письмова.

5.2.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним/безоплатним.

5.3. Договір про створення твору на замовлення та його використання

5.3.1. одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

5.3.1.1. Форма письмова. Реєстрація об'єкта.

5.3.1.1.1. Договір є двостороннім, консенсуальним, відплатним/безоплатним.

5.4. Франчайзинг

5.4.1. одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

5.4.1.1. Форма письмова. Обов'язкова державна реєстрація.

5.4.1.1.1. Договір є двостороннім, оплатним, консенсуальним

6. Договори про спільну діяльність

6.1. Засновницький договір

6.1.1. засновники зобов'язуються створити юридичну особу, встановлюють порядок та умови спільної діяльності щодо її створення, а також умови передання юридичній особі майна та участі в її діяльності.

6.1.1.1. Форма письмова

6.1.1.1.1. Договір є консенсуальним, одностороннім, безоплатним

6.2. Договір про науково-технічну співпрацю

6.2.1. Сторони зобов'язуються сприяти співробітництву в галузі науки і техніки.

6.2.1.1. Форма письмова

6.2.1.1.1. Договір є консенсуальним, двостороннім, безоплатним або оплатним.

6.3. Договір на управління майном

6.3.1. одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

6.3.1.1. Форма письмова

6.3.1.1.1. Договір є реальним або консенсуальним (у визначених законом випадках), двостороннім, оплатним,