เทคโนโลยีชีวภาพระดับ SME การปลูกข้าวหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์ มาตรฐาน organic Thailand การแปรรูป...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีชีวภาพระดับ SME การปลูกข้าวหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์ มาตรฐาน organic Thailand การแปรรูปและการตลาดข้าว แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯในเชิงพาณิชย์ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี “เพิ่มวิตามินเกลือแร่ ลดโลหะหนักปนเปื้อน ปรับสภาพดินน้ำเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มการอนุรักษ์” by Mind Map: เทคโนโลยีชีวภาพระดับ SME การปลูกข้าวหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์  มาตรฐาน organic Thailand  การแปรรูปและการตลาดข้าว แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯในเชิงพาณิชย์ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี “เพิ่มวิตามินเกลือแร่ ลดโลหะหนักปนเปื้อน ปรับสภาพดินน้ำเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน  เพิ่มการอนุรักษ์”

1. ต้นน้ำ

1.1. กระบวนการผลิต

1.1.1. 1. การแพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกข้าวหอมปทุมธานีออร์แนนิกไทยแลนด์ โดยการแนะนำเทคนิคพีจีพีอาร์และวิธีปฏิบัติผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.กีรติบุตร กาญจนเถียรและคณะ เบอร์โทร 0618269874 อีเมล [email protected]

1.1.2. 2. ระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อตรวจวัดแร่ธาตุในดินและให้คำปรึกษาการเพาะปลูกข้าวหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์ ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ. จตุรพิธ เกราะแก้วและคณะ เบอร์โทร 0921956699 อีเมล [email protected]

2. กลางน้ำ

2.1. กระบวนการแปรรูป

2.1.1. 1. การผลิตพืจีพีอาร์ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนและสารอาหารเสริมเหล็ก แมงกานีส ทองแดง อินทรีย์จากการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากการทำนาข้าวหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์ ด้วยชุดเทคโนโลยีระดับ SME ชุมชน ในเชิงพาณิชย์ “ ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ. ดร สุกาญจน์ รัตนเลิสนุสรณ์และคณะ เบอร์โทร 089-7678569 อีเมล [email protected] [email protected]

2.1.2. 2. การพัฒนาแป้งจากข้าวหักหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์ มาตรฐาน organic Thailand ในพื้นที่ชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชื่อผู้รับผิดชอบ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (วพท.) อ.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง (สื่อสาร) เบอร์โทร 02 5921999 0832135828 อีเมล [email protected]

2.1.3. 3.การพัฒนายาสีฟันจากขี้เถ้าแกลบข้าวหอมปทุมออร์แกนิกไทยแลนด์ มาตรฐาน organic Thailand ชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ชื่อผู้รับผิดชอบ อ เขมจิรา จามกม(วพท.) อ.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง (สื่อสาร) เบอร์โทร 0875799190 อีเมล KhemJira_jrmutt.ac.th ,[email protected]

3. ปลายน้ำ

3.1. กระบวนการประชาสัมพันธ์และส่งออก

3.1.1. 1.การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตร ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ ดร บุรัศกร อยู่สุข เบอร์โทร 0813721911 อีเมล [email protected]

3.1.2. 2.การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์การปลูกข้าวอินทรีย์สู่เชิงพานิชย์ เบอร์โทร ดร.ทศพร. แสงสว่าง 0896994199 อีเมล [email protected]; [email protected]

3.1.3. 3.การพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบ Infographic และประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ (อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดชและนางสาววรรณวิสาข์ โพธิ์มณี เบอร์โทร 0931565949 0866841171 อีเมล [email protected]