Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง

1.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้กราฟิก

1.1.2.1. ไอคอน

1.1.2.2. หน้าต่าง

1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.2.1. ต้องป้อนคำสั่งทีละ 1 ข้อความ

1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.3.1. เป็นระบบปฏิบัติการของระบบแอปเปิ้ล

1.3.2. เป็นผู้บุกเบิกส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก

1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.4.1. สามารถประมวลผลแบบหลายงาน

1.4.2. มีผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน

1.5. ระบบปฏิบัติการลินุกว์

1.5.1. เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด

1.5.2. สามารถทำได้กับทั้งคอมพิวเตอร์พกพาไปจนถึงซูปเปอร์คอมพิวเตอร์

1.6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1. ออกแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร

2.1.2. สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบและจัดรูปแบบเอกสารได้เป็นอย่างดี

2.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.2.1. ช่วยในการคิดคำนวณ

2.2.2. สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด

2.2.3. สามารถสร้างคำสั่งหรือสูตรเพื่อใช้งานเฉพาะได้

2.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.3.1. ช่วยในการเก็บข้อมูล

2.3.2. สามารถสร้างรายงานหรือสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ

2.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.4.1. ช่วยให้การนำเสนอทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว

2.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.5.1. ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

2.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.6.1. ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง

2.6.2. ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพ

2.6.3. จัดการสื่อ

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความรำคาน สร้างความเสียหาย

3.2. ตัวอย่างไวรัสคอมพิวเตอร์

3.2.1. พ.ศ.2529 ชื่อว่า Brian

3.2.2. พ.ศ. 2542 ชื่อว่า Melissa

3.2.3. พ.ศ. 2543 ชื่อว่า

3.2.4. พ.ศ.2546 Slammer

3.2.5. พ.ศ. 2542 M

3.3. หน้าที่ของโปรแกรมป้องกันไวรัส

3.3.1. กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบ

3.3.2. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้ามา

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

4.2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับทรัพยากร

4.3. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.4. เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์