Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟแวร์ by Mind Map: ซอฟแวร์

1. ซอฟแวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้สำหรับควบคุมและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง

1.2.1.1. คอมไพเลอร์

1.2.1.1.1. เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงที่เรียกว่า โปรแกรมต้นฉบับ (source code/program) ให้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่อง (object program)

1.2.1.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.1.2.1. เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์ ความแตกต่างจะอยู่ที่อินเทอร์พรีเตอร์จะทำการแปลและประมวลผลทีละคำสั่ง

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. ส่วนมากใช้เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ ช่วยสนับสนุน เพิ่ม หรือขยายขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3.1.1. เช่น

1.3.1.1.1. ประเภทการถอนโปรแกรม

1.3.1.1.2. ประเภทการจัดการไฟล์

1.3.1.1.3. ประเภทการสแกนดิสก์

1.3.1.1.4. ประเภทการจัดพื้นที่เก็บข้อมูล

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเข้าและการส่งออก ของแต่ละอุปกรณ์

2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่าง ตามที่ต้องการ

2.1.1.1. ซอฟแวร์ประมวลคำ

2.1.1.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft word เป็นต้น

2.1.1.2. ซอฟแวร์ตารางทำงาน

2.1.1.2.1. เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในกาารคิดคำนวณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ซอฟแวร์สร้างกราฟและแผนภูมิ เช่น Microsoft excel เป็นต้น

2.1.1.3. ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.3.1. เป็ยซอฟแวร์ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้ ปรับปรุง และค้นคืน ข้อมูลได้ง่าย เช่น Microsoft access เป็นต้น

2.1.1.4. ซอฟแวร์นำเสนอ

2.1.1.4.1. เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการนำเสนอ เช่น Microsoft powerpoint เป็นต้น

2.1.1.5. ซอฟแวร์สื่อสาร

2.1.1.5.1. เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น Messenger,Line เป็นต้น

2.1.1.6. ซอฟแวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.1.6.1. เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สร้าง ออกแบบ วาดภาพ ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพ และอื่นๆ ตัวอย่างโปรแกรมเช่น Adobe Photoshop,Adobe Flash,Adobe premiere pro,Corel Draw เป็นต้น

2.2. ซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงานธุรกิจบางอย่าง

2.2.1.1. เช่น

2.2.1.1.1. ในห้างสรรพสินค้าก็มีการขายสินค้ามีการออกใบเสร็จ จึงต้องมีการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อมารองรับการใช้งานอย่างเฉพาะ

2.2.1.1.2. ซอฟแวร์เฉพาะงานด้านการศึกษา เช่น Thai Geometer'sMathlab เป็นต้น

2.2.1.1.3. ซอฟแวร์เกม