Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Software by Mind Map: Software

1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

1.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมและติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการจัดการระบบของดิสก์ การบริหารหน่วยความจำของระบบ

1.1.1. Os ดอส จะต้องพิมพ์ชุดคำสั่งป้อน ข้อความคำสั่งทีล่ะ 1 ข้อความ

1.1.2. OS วินโดว์ ทำงานได้ทีละหลายงานพร้อมกัน เป็นการทำงานโดยผู้ใช้กราฟฟิก มีไอคอนแสดงสัญลักษณ์โปรแกรมต่างๆ

1.1.3. OS แมค เหมาะแก่ผู้ใช้งานแบบกราฟฟิกโดยเฉพาะ พัฒนามาจากยูนิกซ์ มีความปลอดภัยสูง

1.1.4. OS ยูนิกซ์ สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานร่วมกันหลายเครื่องพร้อมกัน

1.1.5. OS ลินุกซ์ มีการใช้งานที่ต้องใช้รหัส มีการแจกจ่ายรหัสต้นฉบับ รหัสเปิด

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์ (Compiler) จะแปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อนแล้วทำการลิ้ง (Link) เพื่อให้ได้คำส่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ

1.2.2. อินเตอร์พรีเตอร์ จะแปลทีละประโยคคำสั่งแล้วทำงานตามประโยคคำสั่งนั้น

1.2.3. แอสเซมเบลอร์ เป็นโปรแกรมแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.2. โปรแกมบีบอัดไฟล์

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. โปรแกมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์เป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้

2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานตามความต้องการในด้านต่างๆของผู้ใช้

2.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word processing) เป็นซอฟต์แวประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดีเช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) โปรแกรมเอกสารข้อความ และ Kword

2.2. ซอฟต์แวตารางทำงานหรือตารางอิเล็กทรอนิกส์ ( Spread sheet ) เป็นซอฟต์แวที่ช่วยในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน ซอฟแวตารางทำงานที่นิยมใช้ เช่น ไมโครซอฟต์เอกเซล

2.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น ไมโครซอฟต์เอกเซล

2.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล การแสดงผลต้องสามรถดึงดูดความสนใจ เช่น เพาเวอร์พอย

2.5. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD:Computer-Aided Design)เป็นซอฟต์แวที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ออกแบบ และสถาปัตยกรรม

2.6. Desktop Publishing (DTP)เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดหน้าเอกสารและการพิมพ์

2.7. ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งรูปภาพ (Image Edition software)เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการจัดการหรือตกแต่งรูปภาพ 8. CAI ( Computer-Assisted Instruction)เป็นซอฟต์แวที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน

2.8. Web Page Authoringเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างหน้าเว็บ

2.9. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่าย