Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

1.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทำหน้าที่จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ การควบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส ผู้ใช้ต้องป้อนข้อความคำสั่งทีละ 1 ข้อความ และต้องจดจำรูปแบบของคำสั่งให้ถูกต้อง จึงจะสามารถทำงานได้ตามต้องการ

1.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก ประกอบด้วยไอคอนที่เป็นรูปภาพแทนโปรแกรมหรือคำสั่ง และหน้าต่างแสดงขอบเขตการทำงาน

1.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค เป็นผู้บุกเบิกส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก

1.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ มีความสามารถด้านการปรมวลผลหลายงาน มีผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน เรียกว่า ระบบหลายผู้ใช้

1.1.5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด ซึ่งมีการแจกจ่ายรหัสต้นฉบับ

1.1.6. ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) เป็นตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์ (Compiler) แปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน แล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามภาษาเครื่องนั้น

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) แปลทีละคำสั่ง แล้วให้คอมพวเตอร์ทำตามคำสั่งนั้น เมื่อทำเสร็จแล้วจึงทำการแปลคำสั่งลำดับต่อไป

1.2.3. แอสเซมเบลอร์ (Assembler) เป็นโปรแกรมแปลภาษาเซมบลีให้เป็นภาาาเครื่อง

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้งาน

1.3.1. การจัดการไฟล์ ใช้จัดไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

1.3.2. การบีบอัดไฟล์ ช่วยลดขนาดไฟล์ เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และสะดวกในการโอนย้ายไฟล์

1.3.3. การสำรองไฟล์ ช่วยในการสำเนาไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ไปเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลอื่น ในกรณที่ฮาร์ดดิสก์หรือข้อมูลเกิดความเสียหาย

1.3.4. การจัดเรียงพื้นที่ดิสก์ ช่วยจัดเรียงพื้นที่ว่างที่กระจายอยู่ในฮาร์ดดิสก์

1.3.5. การลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น เป็นโปรแกรมที่ช่วยลบไฟล์หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์

1.3.6. การป้องกันไวรัส

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver) ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

1.4.1. Printer driver

1.4.2. Scanner driver

1.4.3. Sound driver

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป คือซอฟต์แวร์สำเร็จ ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software) ออกแบบมาสำหรับการพิมพ์เอกสาร

2.1.2. ซอฟแวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ

2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล

2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) ช่วยในการนำเสนอ ช่วยให้การนำเสนอทำได้ง่าย สะดวก และมีความน่าสนใจขึ้น

2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication Software) ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

2.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม (Graphic and Multimedia) ใช้สร้าง ออกแบบ วาด แสดงเอกสารหรือรูปภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน ใช้เฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

2.2.1. งานธนาคารมีการฝากถอนเงิน

2.2.2. งานทางด้านบัญชีหรือในห้างสรรพสินค้าก็มีงานการขายสินค้า

2.2.3. การออกใบเสร็จรับเงิน

2.2.4. การควบคุมสินค้าคงคลัง