Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟเเวร์ by Mind Map: ซอฟเเวร์

1. ซอฟแวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติกำร

1.1.1. ระบบปฏิบัติกำรดอส

1.1.2. ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส

1.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.4. ระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ

1.1.5. ระบบปฏิบัติกำรลินุกซ์

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์ (Compiler)

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

1.2.3. แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดกำรไฟล์ (File Manager)

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression)

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์ (Backup)

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์(Disk fragmenter)

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น (Disk Cleanup)

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ

2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม