Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. หน้าที่

1.1. เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอน

2. ประเภทของซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. หน้าที่

2.1.1.1. ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน

2.1.2. ประเภท

2.1.2.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.2.1.1. หน้าที่

2.1.2.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

2.1.2.1.3. ตัวอย่าง

2.1.2.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

2.1.2.2.1. ตอมไพเลอร์

2.1.2.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

2.1.2.2.3. แอสเซมเบอร์

2.1.2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.1.2.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

2.1.2.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

2.1.2.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

2.1.2.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

2.1.2.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

2.1.2.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ไดรเวอร์

2.1.2.4.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ประเภท

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.2.1.1.1. เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่บริษัทขึ้นและจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที

2.2.1.1.2. ตัวอย่าง

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1.2.1. เป็นซอฟต์มักจะเน้นการใช้งานทั่วไป ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงานธุรกิจบางอย่าง

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมา โยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความรำคาญ สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

3.2. หน้าที่ของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

3.2.1. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้ามา

3.2.2. ตรวจสอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่

3.2.3. กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบ

3.3. ตัวอย่างไวรัสคอมพิวเตอร์

3.3.1. พ.ศ.2529 ชื่อ Brain

3.3.2. พ.ศ.2542 ชื่อ Melissa

3.3.3. พ.ศ.2543 ชื่อ Loveletter

3.3.4. พ.ศ.2546 ชื่อ Slammer

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใหแหมาะสมกับงาน

4.1.1. ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งาน เพื่อจะได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของซอฟต์แวร์

4.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

4.2.1. ต้องพิจารณษคุณลักษณะขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็ต้องมี เพื่อให้สสามารถประมวลผลซอฟต์แวร์นั้นได้

4.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.3.1. ต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่มีตุณภาพ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจเลือกที่มีราคาต่ำกว่า แตมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน

4.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4.4.1. ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ต้องจัดซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย