Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. หน้าที่

1.1.1. ควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้

1.2. ประเภท

1.2.1. ระบบปฎิบัติการ

1.2.1.1. หน้าที่

1.2.1.1.1. จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์

1.2.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.2.1.2.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง

1.2.1.2.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก

1.2.1.3. ตัวอย่าง

1.2.1.3.1. ระบบปฎิบัติการดอส

1.2.1.3.2. ระบบปฎิบัติการวินโดวส์

1.2.1.3.3. ระบบปฎิบัติการแมค

1.2.1.3.4. ระบบปฎิบัติการยูนิกส์

1.2.1.3.5. ระบบปฎิบัติการลุนิกซ์

1.2.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.2.1.1. เป็นโปรแกรมแปลภาษาระดับสูงโดยแปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อนแล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามภาษาเครื่องนั้น

1.2.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.2.2.1. เป็นโปรแกรมแปลภาษาระดับสูงโดยแปลทีละคำสั่งแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วจึงแปลคำสั่งลำดับต่อไป

1.2.2.3. แอสเซมเบลอร์

1.2.2.3.1. เป็นโปรแกรมแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

1.2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.2.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.2.3.1.1. ใช้จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆตามที่ผู้ใช้ต้องการ ตัวอย่างโปรแกรมเช่น Window Explorer

1.2.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.2.3.2.1. ช่วยลดขนาดของไฟล์หรือกลุ่มของไฟล์ เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บและโอนย้ายไฟล์ ก่อนการใช้งานจะต้องเปลี่ยนไฟล์ให้อยู่ในสภาพเดิมก่อน ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 7-zig , Winzig

1.2.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.2.3.3.1. ช่วยในการสำเนาไฟล์จากฮาร์ดดิสไปเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลอื่น ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Backup

1.2.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.2.3.4.1. ช่วยจัดเรียงพื้นที่ว่างที่กระจายอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเกิดจากการสร้างและลบไฟล์ที่มีอยู่จำนวนมาก ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Ultra defrag

1.2.3.5. โปรแกรมลบไฟล๋ที่ไม่จำเป็น

1.2.3.5.1. ช่วยลบไฟล์หรือโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Disk Cleanup

1.2.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.2.4.1. หน้าที่

1.2.4.1.1. ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้

1.2.4.2. ตัวอย่าง

1.2.4.2.1. Printer driver

1.2.4.2.2. Scanner driver

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ประเภท

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.1.1. ช่วยออกแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft word

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.1.2.1. ช่วยในการคิดคำนวณ เช่น Microsoft Excel

2.1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.3.1. ช่วยในการเก็บข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้ปรับปรุง และค้นคืนข้อมูลได้ง่าย เช่น Microsoft Access

2.1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.1.4.1. ช่วยในการนำเสนอให้ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น Microsoft Powerpoint

2.1.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.1.5.1. ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งให้ความสะดวกและรวดเร็ว เช่น Window Live Messenger ใช้ในการสนทนาผ่านเครื่อข่าย

2.1.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.1.6.1. ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพ เช่น 3D MAX

2.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงา่น

2.1.2.1. ซอฟต์แวร์เฉพาะงานด้านการศึกษา

2.1.2.1.1. เช่น Mathlab , Scilab

2.1.2.2. ซอฟต์แวร์เกม

2.1.2.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันทั่วโลก ทั้ง้เด็กและผู้ใหญ่

3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

3.1.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับทรัพยากร

3.1.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

3.1.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. จุดมุ่งหมาย

4.1.1. เพื่อก่อความรำคาญ สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.2. ตัวอย่างไวรัส

4.2.1. Brain

4.2.2. Melissa

4.2.3. Loveletter

4.2.4. Slammer

4.3. หน้าที่ของโปรแกรมป้องกันไวรัส

4.3.1. ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้ามา

4.3.2. ตรวจสอบภายในเครื่องพิวเตอร์ว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่

4.3.3. กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบ