Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฎิบัติการ

1.1.1. จัดสรรและควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์

1.1.1.1. การับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

1.1.1.2. การควบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1.2.1. แบบบรรทัดคำสั่ง

1.1.1.2.2. แบบกราฟฟิก

1.1.2. ระบบปฎิบัติการดอส(Disk Operating System : DOS)

1.1.2.1. ต้องป้อนข้อความคำสั่งทีละ1ข้อความ

1.1.2.2. ต้องจดจำรูปแบบของคำสั่งให้ถูกต้อง

1.1.3. ระบบปฎิบัติการวินโดวส์

1.1.3.1. Windows7

1.1.3.2. Windows10

1.1.4. ระบบปฎิบัติการแมค

1.1.4.1. เป็นผู้บุกเบิกส่วนติดต่อแบบกราฟฟิก

1.1.4.1.1. แมคโอเอส รุ่นที่9

1.1.4.1.2. แมคโอเอส รุ่นที่10

1.1.5. ระบบปฎิบัติการยูนิกซ์

1.1.5.1. ระบบปฏิบัติการแรกที่มีความสามารถด้านการประมวลผลแบบหลายงาน

1.1.5.1.1. โซลารีส

1.1.5.1.2. เอไอเอกซ์

1.1.6. ระบบปฎิบัติการลินุกซ์

1.1.6.1. เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด

1.1.6.2. มีการแจกจ่ายรหัสต้นฉบับ

1.1.6.3. เช่น

1.1.6.3.1. เรดแฮท

1.1.6.3.2. อูบันทู

1.1.6.3.3. ลินุกซ์ทะเล

1.1.7. ระบบปฎิบัติการอื่นๆ

1.1.7.1. สมาร์ทโฟน

1.1.7.1.1. ซิมเบียน

1.1.7.1.2. วินโดวส์โมบาย

1.1.7.1.3. แบลคเบอร์รี่

1.1.7.1.4. แอนดรอยด์

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. ภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1.1. ตัวกลางทีี่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์

1.2.2. ภาษาเครื่อง

1.2.2.1. ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จักและปฎิบัติงานได้ทันที

1.2.3. คอมไพเลอร์

1.2.3.1. แปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน

1.2.3.1.1. ตัวแปลภาษาซี

1.2.3.1.2. ตัวแปลภาษาปาสคาล

1.2.4. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.4.1. แปลทีละคำสั่ง

1.2.4.1.1. ตัวแปลภาษาโลโก

1.2.5. แอสเซมเบลอร์

1.2.5.1. แปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

1.3.1.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.1.1.1. Windows Explorer

1.3.1.1.2. FreeCommander

1.3.1.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.1.2.1. 7-Zip

1.3.1.2.2. WinZip

1.3.1.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.1.3.1. Backup

1.3.1.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.1.4.1. Disk Defragmenter

1.3.1.4.2. Ultra defrag

1.3.1.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.3.1.5.1. Disk Cleanup

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบ

1.4.1.1. Printer driver

1.4.1.2. Scanner driver

1.4.1.3. Sound driver

1.5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.5.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

1.5.1.1. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที

1.5.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

1.5.1.1.2. ซอฟต์แวร์สื่อสําร

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบสำหรับกํารพิมพ์เอกสาร

2.1.1.1.1. Microsoft Word

2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ

2.1.2.1.1. Microsoft Excel

2.1.2.1.2. OpenOfflin.org Calc

2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.3.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล

2.1.3.1.1. OpenOfflin.org Base

2.1.3.1.2. MySQL

2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.4.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการนำเสนอ

2.1.4.1.1. Microsoft PowerPoint

2.1.5. ซอฟต์แวร์การสื่อสาร

2.1.5.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามรถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก

2.1.5.1.1. Windows Live Messenger

2.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.6.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง ออกแบบ วาดภาพ

2.1.6.1.1. Windows Movie Maker

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. ด้านการศึกษา

2.2.1.1. Scilab

2.2.2. ซอฟต์แวร์เกม