Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
S O F T W A R E by Mind Map: S O F T W A R E

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย

1.1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1.1. ทำหน้าที่จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ เช่น การตวบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1.1.1. แบบบรรทัดคำสั่ง คือการป้อนคำสั่งทีละ 1 ข้อความ

1.1.1.1.2. แบบกราฟิก

1.1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.1.2.1. เป็นการที่ทำให้คนกับคอมพิวเตอร์ทำงานกันง่ายขึ้น

1.1.2.1.1. คอมไพเลอร์

1.1.2.1.2. อินเทอร์เลอร์

1.1.2.1.3. แอสเซมเบลอรื

1.1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.1.3.1. โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1.1.3.1.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.1.3.1.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.1.3.1.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.1.3.1.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.1.3.1.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.1.4.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบต่างๆ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นและจัดจำหน่าย เพื่อให้ใช้งานได้ทันที

2.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. เหมาะสำหรับงานบัญชี การศึกษา เกม

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. ออกแบบมาเพื่อสร้างความรำคาญ สร้างความเสียหายแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. มีหลายประเภทด้วยกันจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ 4 ปัจจัย

4.1.1. งาน

4.1.1.1. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ

4.1.2. ทรัพยากร

4.1.2.1. ประมวลผลฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่และใช้อย่างเหมาะสมกับงาน

4.1.3. งบประมาณ

4.1.3.1. ใช้ซอฟตฺแวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.1.4. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4.1.4.1. ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย