Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. แบ่งลักษณะการทำงานได้2แบบ

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ(SystemSoftware)

1.1.1. คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการ ทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และผู้ใช้งาน

1.1.2. ประกอบด้วย

1.1.2.1. 1.ระบบปฏิบัติการ(Operating System)

1.1.2.1.1. ทำหน้าที่ จัดสรรและควบคุมการ ทำงานของฮาร์ดแวร์ เช่น การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ การควบคุมการทำงานของซีพียู

1.1.2.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้มี2ลักษณะ

1.1.2.1.3. ระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน

1.1.2.2. 2โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์(Translator)

1.1.2.3. 3.โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

1.1.2.4. 4.โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver).

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

1.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุคเฉพาะงาน

1.2.1.1. คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผลิตมาเพื่อขายบุคคลทั่วไป

1.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุคทั่วไป

1.2.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อกิจกรรมเฉพาะงาน

2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

2.1. เลือกให้เหมาะสมกับงาน

2.2. เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

2.3. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.4. เหมาะสมกับทรัพยากร

3. คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่สั่งงาน ให้คอมพิวเตอร์ทำตามลำดับขั้นตอน

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นลดเเละกำจัดการสร้างความ เสียหายของไวรัสรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์