Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOFTWARE by Mind Map: SOFTWARE

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ควบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู็ใช้

1.1.2. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.3. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.4. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.5. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.6. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.3. แอสเซมเบลอร์

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Server)

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทซอฟต์แวร์พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ได้ทั่วไป

2.1.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.4. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.5. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.6. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.7. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อผสม

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเฉพาะงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการ

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญ สร้างความเสียหาย

3.2. โปรแกรมแสกนไวรัสมีหน้าที่ ดังนี้

3.2.1. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสที่บุกรุกเข้ามา

3.2.2. ตรวจสอบภายในคอมพิวเตอร์มีไวรัสหรือไม่

3.2.3. กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบ

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. ต้องพิจารณจุดประสงค์ในการเอาไปใช้งาน

4.2. ต้องพิจารณาคุณลักษณะขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามรถแปรผลซอฟต์แวร์ได้

4.3. หากงบประมาณไม่พอให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกว่ามีปีะสิทธิภาพใกล้เคียงกัน

4.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์