Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOFTWARE by Mind Map: SOFTWARE

1. System Software

1.1. ระบบซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน

1.2. ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย

1.2.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

1.2.1.1. ระบบปฏิบัติการ ทำหน้าที่ จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ การควบคุมแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์ได้

1.2.1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้มี 2 ลักษณะ

1.2.1.2. ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

1.2.1.2.1. 1.ระบบปฏิบัติการดอส

1.2.1.2.2. 2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.2.1.2.3. 3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.2.1.2.4. 4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.2.1.2.5. 5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.2.1.2.6. 6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์(Translator)

1.2.2.1. ตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์

1.2.2.1.1. 1.คอมไพเลอร์ (Compiler)

1.2.2.1.2. 2.อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

1.2.2.1.3. 3.แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

1.2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

1.2.3.1. อำนวยความสะดวกในการใช้งาน

1.2.3.1.1. การจัดการไฟล์

1.2.3.1.2. บีบอัดไฟล์

1.2.3.1.3. การป้องกันไวรัส

1.2.3.1.4. การสำรองไฟล์

1.2.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)

1.2.4.1. โปรแกรมขับอุปกรณ์หรือดีไวซ์ไดรเวอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้

2. Application Software

2.1. ซฮฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. วอฟต์แวร์สำเร็จ บริษัทพัฒนาขึ้นและจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง

2.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.1.3. ซฮฟต์แวร์จัดการฐานาข้อมูล

2.1.1.4. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.1.5. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.1.1.7. ซอฟต์แวร์ประสม

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. ซอฟต์แวร์เกม

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. ก่อความรำคาญ สร้างความเสียหาย ขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์

3.2. โปรแกรมป้องกันไวรัสมีหน้าที่ ดังนี้

3.2.1. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาบุกรุก

3.2.2. ตรวจสอบภายในเครื่องว่ามีไวรัสหรือไม่

3.2.3. กำจัดไวรัสที่ตรวจพบ

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

4.2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับทรัพยากร

4.3. เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.4. เลือกใช้โดยไม่ละเมิกลิขสิทธิ์