Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ ทำหน้าที่ จัดสรรและควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์

1.1.1. การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ

1.1.2. การควบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.2.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบทัดคำสั่ง

1.1.2.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก

1.1.2.2.1. ไอคอน เป็นรูปภาพที่ใช้แทนคำสั่ง โปรแกรม และองค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

1.1.2.2.2. หน้าต่าง เพื่่อแสดงขอบเขตการทำงานของโปรแกรม

1.1.3. การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์คือ ภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์ เป็นโปรแกรมแปลภาษาระดับสูง โดยแปลทั้งโปรแรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์ เป็นโปรแกรมแปลภาษาระดับสูงโดยแปลทีละประโยค

1.2.3. แอสเอซมเบลอร์ แปลภาแอสเซมเบลอร์ให่เป็นภาาาเครื่อง

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยเรื่องการจัดการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ เป็นโปรแกรมที่ช่วนในการติดตั้งระบบ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป คือซอฟต์แวร์สำเร็จซึ่งเป็นซอฟต์แวรที่บริษัททำขึ้นและจัดจำหน่าย

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.1. Microsoft Word

2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางงาน

2.1.2.1. OpenOfflin.org Calc

2.1.2.2. Microsoft Excel

2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข่อมูล

2.1.3.1. OpenOfflin.org Base

2.1.3.2. Microsoft Access

2.1.3.3. MySQL

2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.4.1. OpenOfflin.org Impress

2.1.4.2. Microsoft PowerPoint

2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่่อสาร

2.1.5.1. Mozilla Firefox

2.1.5.2. Thunderbird

2.1.5.3. FileZilla

2.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.6.1. GIMP

2.1.6.2. Paint

2.1.6.3. Adobe Photoshop

2.1.6.4. Adobe Flash

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. ซอฟต์แวร์

3.1. คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์