Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOFTWARE by Mind Map: SOFTWARE

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฎิบัติการ

1.1.1. จัดสรรและควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์

1.1.1.1. การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

1.1.1.2. การควบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1.2.1. แบบบรรทัดคำสั่ง

1.1.1.2.2. แบบกราฟิก

1.1.2. ระบบปฎิบัติการดอส(DiskOperating System : DOS)

1.1.2.1. และต้องจดจํารูปแบบของคําสั่งให้ถูกต้อง

1.1.2.2. ต้องป้อนข้อความคําสั่งทีละ1 ข้อความ

1.1.3. ระบบปฏิบัติกํารวินโดวส์(Windows)

1.1.3.1. Windows7

1.1.3.2. Windows 10

1.1.4. ระบบปฏิบัติกํารแมค(Mac OS)

1.1.4.1. เป็นผู้บุกเบิกติดต่อกราฟิก

1.1.5. ระบบปฏิบัติกํารยูนิกซ์(UNIX)

1.1.5.1. ระบบปฎิบัติการแรกที่ประมวลผลแบบหลายงาน

1.1.6. ระบบปฏิบัติกํารลินุกซ์(Linux)

1.1.6.1. มีการแจกจ่ายรหัสต้นฉบับ

1.1.7. ระบบปฎิบัติการอื่นๆ

1.1.7.1. ระบบปฎบัติการฝังตัว

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. สามารถใช้งานได้ทันที

2.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่่อประสม

2.2. ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

2.2.1. ใช้งานเฉพาะประเภทให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้