Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
software by Mind Map: software

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ

3.2. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่

3.3. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. จุดมุ่งหมาย

4.1.1. ก่อความรำคาญ

4.1.2. สร้างความเสียหาย

4.1.3. ขัดขวางการทำงานต่างๆ

4.2. ตัวอย่าง

4.2.1. Brain

4.2.2. Melissa

4.2.3. Slammer