Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

1.1. เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1.2. เลือกให้เหมาะสมกับทรัพยากร

1.3. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

1.4. ใช้โดยไม่ละเมิดลิขสิทะิ์

2. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

2.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

2.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

2.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.1.5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

2.1.6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

2.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

2.2.1. คอมไพเลอร์

2.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

2.2.3. แอสเซมเบลอร์

2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

3.1.1. ประมวลคำ

3.1.2. ตารางทำงาน

3.1.3. จัดการฐานข้อมูล

3.1.4. นำเสนอ

3.1.5. สื่อสาร

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. จุดมุ่งหมาย

4.1.1. ก่อความรำคาญ

4.1.2. สร้างความเสียหาย

4.1.3. ขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์

4.2. ตัวอย่าง

4.2.1. Brain

4.2.2. Melissa

4.2.3. Slammer