Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. ไวรัสคอมพิวเตอร์

1.1. จุดมุ่งหมาย

1.2. โปรแกรมป้องกัน

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

3.2. การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

3.3. การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

3.4. การเลือกใช้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4. ซอฟต์แวร์ระบบ

4.1. ระบบปฏิบัติการ

4.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

4.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

4.1.3. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

4.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

4.1.5. ระบบปฏิบัติการแมค

4.1.6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

4.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

4.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

4.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์