Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
software by Mind Map: software

1. ซอฟต์เเวร์ระบบ

1.1. คำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์การสือสารข้อมูลและเครือข่าย และอุปกรณ์อื่นๆซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์และฮาร์ดแวร์

1.2. ระบบปฎิบัติการ

1.3. ระบบแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.4. โปรเเกรมอรรถประโยชน์

1.5. โปรเเกมขับอุปกรณ์

2. ซอฟต์เเวร์ประยุกต์

2.1. เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่เป็นสือกลางของกิจกรรมต่างๆระหว่างโปรแกรมประยุคและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ทำงานกับโปรมแกรมประยุค

2.2. ซอฟต์เเวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.3. ซอฟต์เเวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. การเลือกใช้ซอฟต์เเวร์

3.1. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้แหมาะสมกับงาน

3.2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

3.3. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

3.4. เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความรำคาญ สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์เเวร์เเละฮาร์ดเเวร์

4.2. ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ บูตเซกเตอร์ไวรัส ไฟล์ไวรัส หนอน

4.3. หน้าที่โปรเเกรมป้องกันไวรัส -ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้ามา -ตรวจสอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีไวรัสบุกรุกมาหรือไม่ -กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบ