Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ และประสานงานระหว่าง ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้ใช้งาน

1.2. ระบบปฏิบัติการ

1.2.1. ทำหน้าที่จัดสรร ควบคุมการทำงานชองฮาร์ดแวร์

1.2.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

1.2.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.2.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.2.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.2.1.5. ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

1.3. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.3.1. โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จักและทำงานได้เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งอยู่ในรูปเลขฐานสอง

1.3.1.1. คอมไพเลอร์ (Compiler)

1.3.1.1.1. เป็นภาษาระดับสูง โดยแปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน แล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามภาษาเตรื่องนั้น เช่น ภาษาซี ปาสคาล

1.3.1.2. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

1.3.1.2.1. เป็นภาษาระดับสูง โดยแปลทีละคำสั่ง แล้วให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งนั้น เมื่อเสร็จแล้วจึงแปลคำสั่งต่อไป เช่น ภาษาโลโก

1.3.1.3. แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

1.3.1.3.1. เป็นโปรแกรมแปลภาษาแอสเซมเบลอร์ให้เป็นภาษาเครื่อง

1.4. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.4.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.4.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.4.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.4.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.4.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.5. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)

1.5.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตั้งระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้

2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

2.1. เลือกให้เหมาะสมกับงาน

2.2. เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

2.3. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.4. เหมาะสมกับทรัพยากร

3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

3.1.1. คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อจำหน่าย ผู้่ใช้สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาขึ้นเอง

3.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)

3.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet Software)

3.1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management Software)

3.1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)

3.1.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication Software)

3.1.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่่อประสม (Graphic and Multimedia Software)

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในแต่การกิจกรรมเฉพาะทาง

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ยมาเพื่ิอก่ิความรำคาญ สร้างความเสียหาย รบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์