Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Алгебра 7 by Mind Map: Алгебра 7

1. Функції (10 год)

1.1. 11)Лінійна функция, її графік і властивості (означення лінійної функції, формулювання теореми про графік лінійної функії без доведення, побудова графіка лінійної функії за двома точками цього графіка, означення кутового коефіцієнта лінійної функції, означення вільного коефіцієнта лінійної функції).

1.2. поняття функції. Область значення, визначення, способи задання функцій. Функція, як модель реальних процессів

2. Системи лінійних рівнянь (18 год)

2.1. 12)Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними (означення часного і загального розв’язку системи рівнянь із двома змінними, алгоритм графічного методу розв’зування системи двох линійних рівнянь із двома змінними,теорема про залежність кількості розв’язків системи двох лінійних рівнянь із двома змінними від взаємного розміщення двох прямих на площині, приклади).

2.2. спосіб додавання, спосіб підстановки

3. Цілі вирази (30 год)

3.1. Степінь

3.1.1. 1)Степінь з натуральним показником (означення, приклади). 2)Властивості степеня з натуральним показником (множення степенів з однаковими основами, ділення степенів з однаковими та ненульовими основами, формула піднесення степеня до степеня, формула піднесення добутку до степеня, приклади).

3.2. Дії над многочленами

3.2.1. Додавання, віднімання, подібні доданки , множення многочлена на многочлен

3.2.2. Розкладання многочлена на множники

3.2.2.1. 10) виненсення спільного множника за дужки, метод групування

3.2.2.2. формули скороченного множення

3.2.2.2.1. 4)Формула різниці квадратів двох виразів (виведення формули, приклади).

3.2.2.2.2. 3)Розкладання многочлена на множники (винесення спільного множника за дужки, метод групування, приклади).

3.2.2.2.3. 5)Формула різниці кубів двох виразів (виведення формули, приклади).

3.2.2.2.4. 6)Формула суми кубів двох виразів (виведення формули, приклади)

3.2.2.2.5. 7)Формула квадрата різниці двох виразів (виведення формули, приклади)

3.2.2.2.6. 8)Формула куба різниці двох виразів (виведення формули, приклади).

3.2.2.2.7. 9)Формула куба суми двох виразів (виведення формули, приклади).