Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.1.6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.1.1. (แปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง)

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.2.1. (แปลทีละคำสั่ง)

1.2.3. แอสเซมเบลอร์

1.2.3.1. (แปลภาษาแอสเซมบลี)

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.1. Microsoft Word

2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.2.1. Microsoft Excel

2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.3.1. Microsoft Access

2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.4.1. Microsoft Powerpoint

2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.5.1. Filezilla

2.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.6.1. 3D Max

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. ซอฟต์แวร์เกม

2.2.2. ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

2.2.2.1. Multimedia Toolbook

3. 3.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

3.2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

3.3. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับทรัพยากร

4. 4.ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน