ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

1. ซอฟต์แวร์ทั่วไป

1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมใช้ทำงานต่างๆตามที่ต้องการ

1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

1.1.5. ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกและสื่อประสม

1.1.6. ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

2. ซอฟต์เเวร์เฉพาะงาน

2.1. การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จมักเน้นการใช้งานทั่วไปซึ่งอาจไม่เหมาะกับธุรกิจบางประเภท

2.1.1. เช่น

2.1.1.1. ซอฟแวต์แวร์เกม

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์เฉพาะงานด้านการศึกษา

3. ระบบปฏิบัติการ

3.1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ ควบคุมและสั่งการให้ Hardware สามารถทำงานได้

4. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

4.1. ใช้แปลภาษาระดับสูงเพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง

4.1.1. คอมไพเลอร์

4.1.1.1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) นั้น เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ และสามารถติดต่อได้โดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของบิท (Bit) ริจิสเตอร์ (Register) ซึ่งเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะทำความเข้าใจและเขียนคำสั่งดังกล่าว จึงทำให้เกิดการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์

4.1.2. อินเทอรืพรีเตอร์

4.1.2.1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตามชุดคำสั่งที่เขียนไว้ทันที ซึ่งไม่เหมือนกับคอมไพเลอร์ (compiler) ที่แปลชุดคำสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งก่อนทำงาน

5. โปรแกรมอรรถประโยชน์

5.1. เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลาย ส่วนมากใช้เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ ช่วยสนับสนุน เพิ่ม หรือขยายขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.1.1. เช่น

5.1.1.1. ประเภทถอนโปรแกรม

5.1.1.2. ประเภทการจัดการไฟล์

5.1.1.3. ประเภทการแสกนดิสก์

5.1.1.4. ประเภทการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

6. โปรแกรมขับอุปกรณ์

6.1. เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเข้าและการส่งออก ของแต่ละอุปกรณ์