การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี by Mind Map: การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

1. ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

1.1. เกิด

1.1.1. วงจรการพาความร้อน

2. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีแบบต่างๆ

2.1. เคลื่อนที่แยกออกจากกัน

2.1.1. เกิด

2.1.1.1. เทือกสันเขาใต้สมุทร

2.2. เคลื่อนที่เข้าหากัน

2.2.1. มหาสมุทร+มหาสมุทร

2.2.1.1. เกิด

2.2.1.1.1. เขตมุดตัว

2.2.2. มหาสมุทร+ทวีป

2.2.2.1. เกิด

2.2.2.1.1. แนวภูเขาไฟรูปโค้ง

2.2.3. ทวีป+ทวีป

2.2.3.1. เกิด

2.2.3.1.1. รอยคดโค้ง

2.2.3.1.2. เทือกเขาสูงใหญ่

2.3. เคลื่อนที่เฉือนกัน

2.3.1. เกิด

2.3.1.1. ชั้นหินคดโค้ง

2.3.1.2. รอยเลื่อนของแผ่นธรณี

3. ทฤษฎีทวีปเลื่อน

3.1. อัลเฟรด เวเกเนอร์

3.2. แผ่นดินใหญ่

3.2.1. พันเจีย

3.2.1.1. เหนือ

3.2.1.1.1. ลอเรเซีย

3.2.1.2. ใต้

3.2.1.2.1. กอนด์วานา

3.3. พื้นที่ล้อมรอบพันเจีย

3.3.1. พันทาลัสซา

4. ทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทร

4.1. เกิด

4.1.1. เทือกเขาใต้สมุทร

4.1.2. หุบเขาทรุด