COFFEE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COFFEE by Mind Map: COFFEE

1. Header

1.1. Menu Danh Mục

1.2. Số Hotline

1.3. Email Liên Hệ

1.4. Đăng Ký / Đăng Nhập

1.4.1. Tài Khoản Người Dùng

1.4.2. Tài Khoản Phân Phối Sản Phẩm

2. Footer

2.1. Liên kết mạng xã hội (icon)

2.2. Blog (link qua web TNI)

2.3. Hỗ trợ khách hàng => form email thông tin

2.4. Hotline (Số nổi bật)

2.5. Khung chat tự động

3. Người Dùng

3.1. Truy Cập Vào Các Màng Hình

3.1.1. Trang chủ

3.1.1.1. Xem Silder Quảng Cáo

3.1.1.2. Xem Danh Sách Sản Phẩm Khuyến Mãi

3.1.1.3. Xem Danh Sách Sản Phẩm Mới

3.1.1.4. Tìm Kiếm Hệ Thống Cửa Hàng

3.1.1.4.1. Định Vị Vị Trí Người Dùng

3.1.1.4.2. Chọn Khu Vực

3.1.2. Giới thiệu

3.1.2.1. Giới Thiệu Về Cty

3.1.2.2. Giá Trị Cốt Lỗi

3.1.2.3. Tâm Nhìn Sứ Mệnh

3.1.3. Sản Phẩm

3.1.3.1. Danh Mục Sản Phẩm

3.1.3.1.1. King Coffee

3.1.3.1.2. Special Menu

3.1.4. Mô Hình Phân Phối

3.1.4.1. Trực Thuộc

3.1.4.1.1. Hiện Thị Chính Sách Trực Thuộc

3.1.4.2. Nhượng Quyền

3.1.4.2.1. Hiện Thị Chính Sách Nhượng Quyền

3.1.4.3. Hệ Thống Quán King Cofee Expert

3.1.4.3.1. Hiển Danh Sách Các Quán

3.1.5. Tin Tức

3.1.5.1. Danh Mục Tin Tức

3.1.5.1.1. Bài Viết Thuộc Danh Mục

3.1.6. Liên Hệ

3.1.6.1. Maps

3.1.6.2. Thông Tin Cty

3.1.6.3. From Liên Hệ

4. Nhà Phân Phối

4.1. Mô Hình Phân Phối

4.1.1. Trực Thuộc

4.1.1.1. Hiện Thị Chính Sách Trực Thuộc

4.1.1.1.1. Xem Thông Tin Sản Phâm

4.1.2. Nhượng Quyền

4.1.2.1. Hiện Thị Chính Sách Nhượng Quyền

4.1.2.1.1. Xem Thông Tin Sản Phâm

4.1.3. Hệ Thống Quán King Cofee Expert

4.1.3.1. Hiển Danh Sách Các Quán

4.1.3.1.1. Địa Chỉ

4.1.3.1.2. Hình Ảnh

4.1.3.1.3. Giờ Mở / Đống Cửa