CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN by Mind Map: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Sự thay đổi của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền

1.1. Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong giai đoạn CNTB độc quyền

1.1.1. Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các tổ chức ngoài độc quyền

1.1.2. Cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau

1.1.3. Cạnh tranh trong nội bộ tổ chức độc quyền

1.2. Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoan CNTB độc quyền

1.2.1. Giá cả độc quyền thấp khi các tổ chức độc quyền mua sản phẩm

1.2.2. Giá cả độc quyền cao khi các tổ chức độc quyền bán sản phẩm

2. New Topic

2.1. New Topic

3. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền

3.1. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

3.1.1. Cartel

3.1.2. Syndicate

3.1.3. Trust

3.1.4. Consortium

3.1.5. Conglomerate

3.2. Tư bản tài chính

3.3. Xuất khẩu tư bản

3.3.1. hoạt động

3.3.2. Xuất khẩu tư bản cho vay

3.4. Sư phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các tổ chức độc quyền

3.5. Sự phân chia về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc

4. New Topic