Πηγές Ενέργειας

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Πηγές Ενέργειας by Mind Map: Πηγές Ενέργειας

1. Ανανεώσιμες

1.1. Ηλιακή

1.2. Αιολική

1.3. Γεωθερμία

1.4. Υδροηλεκτρική

1.5. Βιομάζα

1.6. Κυματική

2. Συμβατικές ή Μη Ανανεώσιμες

2.1. Γαιάνθρακας

2.2. Πετρέλαιο

2.3. Φυσικό αέριο

3. Πυρηνική ενέργεια