Khách Hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Khách Hàng by Mind Map: Khách Hàng

1. Hành vi nạp thẻ

1.1. Tần suất nạp thẻ

1.2. Tổng tiền nạp theo tháng

1.3. Số lượng thẻ nạp theo tháng

1.4. Khoảng cách giữa hai lần nạp

1.5. Số dư TKC, TKKM khi nạp

2. Hành vi tiêu dùng

2.1. Mức cước Voice sử dụng hàng tháng

2.2. Mức cước SMS sử dụng hàng tháng

2.3. Số lượng cuộc gọi theo ngày

2.4. Lưu lượng gọi liên mạng mối tháng

3. Thông tin cá nhân

3.1. Tuổi đời thuê bao

3.2. Địa chỉ thuê bao, địa chỉ nhận TBC

3.3. Vị trí thuê bao hàng ngày

3.4. Danh sách 20 số điện thoại thường xuyên liên hệ mỗi tháng

3.5. Hội viên Loyalty

4. Các dịch vụ sử dụng

4.1. Các dịch vụ đăng ký

4.2. Lịch sử đăng ký, hủy dịch vụ

5. Tương tác

5.1. Số lần thực hiện nạp thẻ qua NH

5.2. Số lần phản ánh khiếu nại

5.3. Số lần thực hiện làm dịch vụ tại Cửa hàng

5.4. Số lần sử dụng Portal MobiFone

5.5. Số lần sử dụng My MobiFone

6. Hành vi tiêu dùng Data

6.1. Lượng Data tiêu thụ hàng tháng

6.2. Lưu lượng từng loại sử dụng: Film, Music, Data, Website,...

6.3. Các gói cước đăng ký

6.3.1. Tần suất gia hạn

6.3.2. Thời điểm gia hạn