Đập heo đất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đập heo đất by Mind Map: Đập heo đất

1. Main Sceen

1.1. Còn ván cũ chưa chơi xong

1.1.1. Chơi tiếp ván cũ

1.1.1.1. Quay lại màn mình game đang chơi dở

1.1.2. Chơi game mới

1.1.2.1. Hết lượt

1.1.2.1.1. Vào trong chọn 1 con heo sẽ hiện lên Popup đi tìm lượt -> dẫn qua bảng nhiệm vụ

1.1.2.2. Còn lượt

1.1.2.2.1. Chơi game

2. Chơi game

2.1. Mở hết 6 con

2.1.1. Còn lượt

2.1.1.1. CTA Chơi ván khác

2.1.2. Hết lượt

2.1.2.1. Chưa share FB

2.1.2.1.1. CTA Share FB

2.1.2.2. Đã share FB

2.1.2.2.1. CTA Làm nhiệm vụ

2.2. Mở chưa hết 6 con

2.2.1. Còn đủ lượt chơi tiếp

2.2.1.1. Tiếp tục chơi

2.2.1.2. User chọn kết thúc

2.2.1.2.1. Hiển thị quà của 6 con heo

2.2.2. Không đủ lượt chơi tiếp

2.2.2.1. Đủ lượt chơi ván mới

2.2.2.1.1. Kết thúc

2.2.2.1.2. Hiển thị Popup khi User chọn vào 1 con heo.

2.2.2.2. Hết lượt

2.2.2.2.1. Chưa share FB

2.2.2.2.2. Đã share FB