THÀNH LẬP ĐỘI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THÀNH LẬP ĐỘI by Mind Map: THÀNH LẬP ĐỘI

1. NHÂN SỰ

1.1. Chủ nhiệm

1.1.1. Hiếu

1.2. Phó chủ nhiệm

1.2.1. Duy

1.2.2. Vy

1.3. Thành viên

1.3.1. Đa nhiệm (thành viên 3 ban trên cũng có thể là trưởng các bạn hỗ trợ...)

2. HOẠT ĐỘNG

2.1. Lên ý tưởng chương trình (Hiếu)

2.1.1. Thi Nha khoa căn bản

2.1.2. Workshop

2.1.2.1. các chuyên đề học thuật

2.1.2.2. các kĩ năng cần, cách trình bày, các bước tiền hành để nckh

2.2. Dịch sách (Duy)

2.3. Tài liệu học thuật (a Trường)

2.3.1. Trắc nghiệm

2.3.2. Đề cương ôn

2.3.3. Clip,...

3. CÁC BAN HỖ TRỢ

3.1. Đối ngoại - Nhân sự

3.1.1. Xin tài trợ

3.1.2. Làm các giấy tờ, đrl,...

3.1.3. Quản lý các thành viên tham gia đóng góp, các bạn tham gia các cuộc thi - ban 3 người

3.2. Truyền thông

3.2.1. PR (1 trưởng - 2 phụ)

3.2.1.1. Giveaway tài liệu để tăng tương tác

3.2.1.2. Các bài đăng chất lượng

3.2.2. IT (Oanh + 2)

3.2.2.1. Logo, poster,...

3.2.2.2. Quản lý các kho dữ liệu

3.2.2.2.1. Tài liệu

3.2.2.2.2. Trắc nghiệm online

3.2.2.2.3. Cách thức thành viên tham gia đóng góp

3.2.2.3. Tìm ra các trang web để thi online

3.2.2.4. Tên linh vật?

4. PHÒNG TỰ HỌC

5. RỦI RO