บทเรียนออนไลน์เรื่อง การคิิดเชิงนามธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การคิิดเชิงนามธรรม by Mind Map: บทเรียนออนไลน์เรื่อง การคิิดเชิงนามธรรม

1. t-เทคโนโลยี

1.1. การประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคมตลอดจนการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ

2. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรมอะไร

2.1. 1.Macromedia Authorware

2.2. 2.Macromedia Director

2.3. 3.Multimedia ToolBook

2.4. 4.Adobe Captivate 5

3. s-วิทยาศาสตร์

3.1. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

4.1. สร้างเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้ามาศึกษาหาความรู็

5. ตกแต่งด้วยโปรแกรมอะไร

5.1. 1.PhotoScape

5.2. 2. Google Nik Collection

6. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

6.1. คอวพิวเตอร์วิทยาศาสตร์

6.2. ไอที

7. e-การออกแบบ

7.1. - แนวความคิดการตัดสินใจและการใช้เหตุผล เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของห่วงโซ่ตรรกะที่เพิ่มจิตสำนึกของมนุษย์ แนวคิด

8. ทำเว็บเพื่ออะไร

8.1. เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่เด็กๆนักเรียน

9. m-คอณิตศาสตร์

9.1. ความคิดของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ลึกลับอันเป็นผลมาจากการที่นักจิตวิทยามุ่งมั่นที่จะจัดระบบให้เป็นระเบียบมาตรฐานและจัดหมวดหมู่โดยให้ความสำคัญกับฟังก์ชันความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมและตรรกะ ความสนใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าประเภทของความคิดนี้มีส่วนช่วยในการค้นหากลยุทธ์การตัดสินใจที่ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มทักษะการปรับตัวของผู้คนให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา